Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego – świadczenia usług Eweliny Grajlich Dietetyk.
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.dietetykahormonalna.pl wraz z możliwością zakupu usług drogą mailową.
4. Sprzedawca/Dietetyk- Ewelina Grajlich prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewelina Grajlich Dietetyk z siedzibą w Łodzi NIP 7282695990 REGON 387173893.
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci e-booków, świadczenia usług z zakresy planowania żywieniowego oraz suplementacji, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
Wystarczające są:

a) Dostęp do Internetu,
b) Standardowy system operacyjny,
c) Standardowa przeglądarka internetowa,
d) Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ewelina.grajlich.dietetyk@gmil.comW reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
§ 4
Składanie zamówienia
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się
ze Sprzedawcą.
2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki
płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący
zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą
umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia
umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
3. Złożenie zamówienia jest także możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres
ewelina.grajlich.dietetyk@gmail.com.
4. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać
zawarta umowa określonego rodzaju:
a. W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
b. W przypadku konsultacji dietetycznej- umowa o świadczenie usług.
5. Po złożeniu zamówienia drogą mailową dotyczącego konsultacji Kupujący jest zobowiązany
do zapłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, wpłata opłaty rezerwacyjnej jest tożsama
z rezerwacją terminu ustalonego ze Sprzedawcą. Kupujący może uiścić całość opłaty
konsultację.
6. W przypadku składania zamówienia na konsultację poprzez Sklep internetowy – Kupujący jest
zobowiązany do uiszczenia całej kwoty za usługę, produkt.
7. Resztę kwoty odpowiadającej cenie usług zamówionych, potwierdzonych w mailu
otrzymanym po złożeniu zamówienia, Kupujący powinien wpłacić najpóźniej na 7 dni przed
terminem konsultacji.
8. W przypadku braku wpłacenia reszty kwoty lub też rezygnacji z wizyty, rezerwacja jest
anulowana.
9. W przypadku uiszczenia całej kwoty za konsultację przy rezerwacji terminu i anulowaniu
wizyty na więcej niż 7 dni przed terminem konsultacji, całość kwoty za konsultację jest
zwracana.
10. W przypadku uiszczenia całej kwoty za konsultację przy rezerwacji terminu i anulowaniu
wizyty na mniej niż 7 dni przed terminem konsultacji, Sprzedający zatrzymuje kwotę
w wysokości 100 zł, reszta kwoty jest zwracana.
11. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe
dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności.
W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę
elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo
wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych
danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu
z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez
Kupującego.
12. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości
i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.
13. Cały proces obsługi zamówień oraz proces konsultacyjny został opisany w załączniku nr 1 do
Regulaminu.
§ 5
Dostawa i płatność
1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane
są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
2. Płatności na konto bankowe nr: 21 1160 2202 0000 0004 7541 8669 Millennium Bank.
3. W przypadku planu dietetycznego, zostanie on dostarczony po wypełnieniu „Kwestionariusza
żywieniowego”, który wypełnia Kupujący.
4. Dieta zostanie wysyłana Kupującemu do 14 dni od otrzymania pełnej wpłaty, od konsultacji
lub od odesłania kwestionariusza żywieniowego (brany pod uwagę jest termin ostatniego
spełnionego warunku).
5. Plan suplementacyjny zostanie przesłany najpóźniej 7 dni od konsultacji/ uiszczenia opłaty
(brany pod uwagę jest termin ostatniego spełnionego warunku).
§ 6
Produkty elektroniczne
1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book itp. następuje
poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia
wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu
elektronicznego.
2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte
przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
3. W odniesieniu do planów suplementacyjnych, planów żywieniowych oraz ebooków, filmów i
innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz
zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami §8.
§ 7
Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty
elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą
Serwisu należą do Sprzedawcy.
3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może
skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 8
Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy
bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o
dostarczenie treści cyfrowych).
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów
przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją
uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§ 9
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą
elektroniczną.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego
reklamacja została złożona.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez
Kupującego niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź
nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też
niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
7. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani
orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja
dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w
rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma
charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
8. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją
wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń
dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed
przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem
jakiegokolwiek programu dietetycznego czy suplementacyjnego ,zasięgnąć porady lekarza.
Dieta i suplementacja mają na celu wsparcie procesu leczniczego czy też zdrowego trybu
życia, nie mogą zastąpić Kupującemy konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.
§ 12
Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz
ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za
pośrednictwem Sklepu umowami.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies
znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.dietetykahormonalna.pl.
§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z
zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone
przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu
sporu wynikłego z zawartej umowy,
4. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a
Sprzedawcą,
5. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://polubowne.uokik.gov.pl.
7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usług.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz
do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w
szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą
rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce
wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje
zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu
rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów
zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia
umowy.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.10.2020r.
Załącznik nr 1.
Konsultacja
W cenę wliczają się:
– konsultacja online o czasie trwania 60 – 75 minut, odbywa się na wybranym komunikatorze,
najczęściej jest to Skype, może być także rozmowa telefoniczna,
– 1x udzielenie porady po przeprowadzonej konsultacji.
Możliwość wysłania zapytania w ciągu 4 tygodni po zakończonej konsultacji.
Zamówienie składa się w Sklepie lub drogą mailową.
Składając zamówienie w Sklepie, po opłaceniu usługi następuje ustalenie terminu. Termin konsultacji
umawiany jest do 3 miesięcy od zakupu Konsultacji.
Poleca się najpierw wysłać zapytanie drogą mailową o dostępność wolnych terminów, następnie
uiszczenie opłaty. Gwarancją rezerwacji terminu jest uiszczenie opłaty w ciągu 2 dni roboczych od
ustalenia terminu.
Pakiet Standard
W cenę wliczają się:
– konsultacja online o czasie trwania 60 – 75 minut, odbywa się na wybranym komunikatorze,
najczęściej jest to Skype, może być także rozmowa telefoniczna,
Zamówienie składa się w Sklepie lub drogą mailową.
Składając zamówienie w Sklepie, po opłaceniu usługi następuje ustalenie terminu. Termin konsultacji
umawiany jest do 3 miesięcy od zakupu Konsultacji.
Poleca się najpierw wysłać zapytanie drogą mailową o dostępność wolnych terminów, następnie
uiszczenie opłaty. Gwarancją rezerwacji terminu jest uiszczenie opłaty w ciągu 2 dni roboczych od
ustalenia terminu.
Nie ma możliwość ułożenia diety bez wcześniejszej konsultacji, chyba, że Konsument był już wcześniej
Klientem Dietetyka.
– 7-dniowy indywidualny plan żywieniowy dopasowany do Twoich preferencji smakowych oraz stanu
zdrowia i celu
Plan układany jest indywidualnie na podstawie kwestionariusza żywieniowego, który będzie wysłany
po konsultacji.
Praca nad planem żywieniowym rozpocznie się z chwilą uiszczenia 100% opłaty za usługę
i jest to kwota bezzwrotna, gdyż plan p opracowywany przez Sprzedającego przygotowywany jest
indywidualnie dla każdego Kupującego z uwzględnieniem jego szczególnych preferencji smakowych,
parametrów fizycznych i stanu zdrowia, nie ulega więc ponownemu wykorzystaniu.
Czas oczekiwania na dietę to maksymalnie 14 dni.
– 2x udzielenie porady drogą mailową po spotkaniu online
Możliwość wysłania 2 zapytań w ciągu 4 tygodni od zakończenia konsultacji.
Pakiet Premium
W cenę wliczają się:
– konsultacja online o czasie trwania 60 – 75 minut, odbywa się na wybranym komunikatorze,
najczęściej jest to Skype, może być także rozmowa telefoniczna,
Zamówienie składa się w Sklepie lub drogą mailową.
Składając zamówienie w Sklepie, po opłaceniu usługi następuje ustalenie terminu. Termin konsultacji
umawiany jest do 3 miesięcy od zakupu Konsultacji.
Poleca się najpierw wysłać zapytanie drogą mailową o dostępność wolnych terminów, następnie
uiszczenie opłaty. Gwarancją rezerwacji terminu jest uiszczenie opłaty w ciągu 2 dni roboczych od
ustalenia terminu.
Nie ma możliwość ułożenia diety bez wcześniejszej konsultacji, chyba, że Klient był już wcześniej
Klientem Dietetyka.
– 7-dniowy indywidualny plan żywieniowy dopasowany do Twoich preferencji smakowych oraz stanu
zdrowia i celu
Plan układany jest indywidualnie na podstawie kwestionariusza żywieniowego, który będzie wysłany
po konsultacji.
Czas oczekiwania na dietę to maksymalnie 14 dni.
– plan suplementacyjny
Plan suplementacyjny otrzymasz w PDF i będzie on uzupełnieniem diety, którą również otrzymasz w
tym pakiecie. Można go stosować przez okres minimum 6-8 tygodni.
Plan układany jest na podstawie informacji przesłanych w Kwestionariuszu żywieniowym przez
Konsumenta Dietetykowi. Konsument otrzyma kwestionariusz do wypełnienia drogą mailową po
odbyciu konsultacji.
Praca nad planem żywieniowym i suplementacyjnym rozpocznie się z chwilą uiszczenia 100% opłaty
za usługę i jest to kwota bezzwrotna, gdyż plan opracowywany przez Sprzedającego przygotowywany
jest indywidualnie dla każdego Kupującego z uwzględnieniem jego szczególnych preferencji
smakowych, parametrów fizycznych (w przypadku planów żywieniowych) i stanu zdrowia (w wyniku
planów suplementacyjnych), nie ulega więc ponownemu wykorzystaniu.
Czas oczekiwania na plan suplementacyjny to 7 dni.
– 3x udzielenie porady drogą mailową po spotkaniu online
Możliwość wysłania 3 zapytań w ciągu 6 tygodni od zakończenia konsultacji.
Ponowna Konsultacja
Osoba będąca już wcześniej pod opieką Dietetyka, ma prawo wykupić tę usługę.
Konsultacja trwa 45 min.
Zamówienie składa się poprzez Sklep internetowy lub drogą mailową.
Czas oczekiwania na „ponowną konsultację” to maksymalnie 3 tygodnie.
Kontynuacja diety
Osoba będąca już wcześniej pod opieką Dietetyka, ma prawo wykupić tę usługę.
Dieta komponowana jest na 7 dni, z możliwością stosowania jej dłużej, jak Dietetyk z Klientem ustalą.
Czas oczekiwania na dietę to maksymalnie 14 dni.
Praca nad planem żywieniowym rozpocznie się z chwilą uiszczenia 100% opłaty za usługę
i jest to kwota bezzwrotna, gdyż plan opracowywany przez Sprzedającego przygotowywany jest
indywidualnie dla każdego Kupującego z uwzględnieniem jego szczególnych preferencji smakowych,
parametrów fizycznych i stanu zdrowia, nie ulega więc ponownemu wykorzystaniu.
Kontynuacja suplementacji
Ta usługa dedykowana jest osobom, które odbyły wcześniejszą konsultację z Dietetykiem.
Plan suplementacyjny przygotowywany jest na 6-8 tygodni, chyba, że Dietetyk z Klientem ustali
inaczej.
Czas oczekiwania na plan suplementacyjny to 7 dni.
Praca nad planem suplementacyjnym rozpocznie się z chwilą uiszczenia 100% opłaty za usługę i jest
to kwota bezzwrotna, gdyż plan opracowywany przez Sprzedającego przygotowywany jest
indywidualnie dla każdego Kupującego z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, nie ulega więc
ponownemu wykorzystaniu.